Symone Mason
University of Miami Coral Gables FL USA
Miami Southridge HS Miami FL USA
2017
Sprints