Apopka HS Results

Girls Athlete Place Results
5000 Meter Run
19:17.42 Ariana Jimenez 2nd Varsity Girls
23:12.24 SB Haley Roat 23rd Varsity Girls
24:20.87 India Griffin 35th Varsity Girls
Boys Athlete Place Results
5000 Meter Run
18:12.19 Aaron Bracy 32nd Varsity Boys
18:43.46 SB Jackson Davis 44th Varsity Boys
18:50.24 SB Walter Nolasco 49th Varsity Boys
21:52.02 Evan Kempsey 70th Varsity Boys