Boys Varsity

1. Hofstra (16:37)
2. Werly (16:38)
3. Yevich (16:49)
4. Nagy (17:11)
5. Secord (17:39)
6. O\'Berry (17:41) 
7. Larson (17:49)
8. Stamp (17:55)
9. Lansky (18:02)
10. James (18:05)