West Orange HS Results

Girls Athlete Place Results
5000 Meter Run
21:00.31 Jayden Davila-McClary 3rd Varsity Girls
22:24.78 Felicia Miller 9th Varsity Girls
22:45.91 Alexandra Miller 13th Varsity Girls
22:54.62 Evelyn Hall 15th Varsity Girls
23:58.72 Madison Tharp 22nd Varsity Girls
24:20.38 Mariana Wells 26th Varsity Girls
24:29.22 Rachel Roland 30th Varsity Girls
24:47.78 Alexis Cornstubble 32nd Varsity Girls
25:52.75 Arathi Surkanti 4th JV Girls
26:00.75 Alejandra Lopez 43rd Varsity Girls
26:27.28 Cherilyn Reyes 49th Varsity Girls
28:38.94 Mary Hynes 15th JV Girls
30:40.18 Maria Rigalt 22nd JV Girls
31:01.53 Carsyn Hypolite 27th JV Girls
32:45.97 Aino Eerola 37th JV Girls
32:54.15 Bella Costanza 39th JV Girls
36:27.59 Carolina Hart 47th JV Girls
Boys Athlete Place Results
5000 Meter Run
18:52.53 Lance Brown 14th Varsity Boys
19:15.56 Jonathan Kash 23rd Varsity Boys
19:39.88 Wesley Wright 31st Varsity Boys
19:46.88 Blaine Goodwin 35th Varsity Boys
19:56.78 Javier Gil 42nd Varsity Boys
20:12.59 Taylor Rahn 48th Varsity Boys
20:20.03 Cullen Yancey 50th Varsity Boys
20:28.03 Miguel Gonzalez 51st Varsity Boys
20:53.66 Charles Whitehead 56th Varsity Boys
21:20.84 Matthew Greer 70th Varsity Boys
21:57.09 Samuel George 16th JV Boys
22:02.72 Brett Kehler 18th JV Boys
22:13.56 Obed Rivera 23rd JV Boys
22:59.94 Thomas Pogany 30th JV Boys
23:11.88 Osaki Pokima 33rd JV Boys
23:37.50 Conner Harrison 35th JV Boys
24:13.31 Isaac Nunez 39th JV Boys
24:51.03 Zak Bennouna 43rd JV Boys
25:11.53 Tye Deyo 48th JV Boys
25:56.81 Dominic Camerino 52nd JV Boys
27:38.34 Luis Almanza 58th JV Boys